AviationEU Group Prices-Discounts

Οι τιμές πώλησης που εμφανίζονται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών AviationEU παρέχονται αποκλειστικά ως τιμές αναφοράς (reference prices). Βασίζονται στις πιο πρόσφατες τιμές από τους προμηθευτές μας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνημένων εκπτώσεων. Με έναν εκτεταμένο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προμηθευτών, οι εμφανιζόμενες τιμές υπόκεινται σε συχνές αλλαγές ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων μεταβολών των τιμών από τους πωλητές ή / και των μεταβαλλόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών (όπως π.χ. για προϊόντα που προμηθεύονται από τις ΗΠΑ). Οι πραγματικές τιμές πώλησης για τα εξεταζόμενα προς παραγγελία είδη ενδέχεται να διαφέρουν από τις δημοσιευμένες τιμές καθώς οι τελευταίες δεν περιλαμβάνουν εκπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω.

Ανάλογα με το προφίλ ενός εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη, οι τιμές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα μπορεί να περιλαμβάνουν ή όχι φόρο (ΦΠΑ). Αυτό δηλώνεται ξεκάθαρα στην πλατφόρμα κάτω από την τιμή.

Οι τιμές πώλησης που δημοσιεύονται στην πλατφόρμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις λιανικές πωλήσεις και τις αντίστοιχες πληρωμές κατά τη διαδικασία πληρωμής σε περιπτώσεις όπου οι ζητούμενες ποσότητες συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποσότητας παραγγελίας.

Ιδιαίτερα για εταιρικούς πελάτες ή υποψήφιους αγοραστές με πολλά προϊόντα, σημαντικές ποσότητες ή/και πελάτες που ήδη υπάγονται στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών ή εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Πελατών, συνιστάται η επικοινωνία τους και η αποστολή των αιτημάτων προσφοράς (RFQ) στην ομάδα πωλήσεων του Ομίλου AviationEU. Εάν η προσφορά γίνει αποδεκτή, τα είδη παραγγελίας θα περιλαμβάνονται στο Προτιμολόγιο (Proforma Invoice) ή στο έγγραφο Επιβεβαίωσης Παραγγελίας (Order Confirmation) που αποστέλλονται στους πελάτες για έλεγχο και έγκριση πριν από την τοποθέτηση της παραγγελίας τους.

Τιμές

Οι τιμές πώλησης που εμφανίζονται στην πλατφόρμα AviationEU:

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ το κόστος αγοράς των προϊόντων ανά μονάδα μέτρησης (UOM) καθώς και την εμπορική προμήθεια της εταιρείας του Ομίλου AviationEU υπεύθυνης για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας. Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης μπορεί να αναφέρεται σε τεμάχια ή σε ένα συγκρότημα (assembly) και αναφέρεται στις Λεπτομέρειες Προϊόντος στην πλατφόρμα.

ΑΦΟΡΟΥΝ την Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας (MOQ), όπως υποδεικνύεται στην πλατφόρμα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Ποσότητες παραγγελιών για πρόσθετες πληροφορίες.

Το κόστος μεταφοράς από τους προμηθευτές προς τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του Ομίλου AviationEU στην Αθήνα και σε άλλες χώρες καθώς και το κόστος τελωνειακών διαδικασιών και μεταφοράς στο κράτος τελικού προορισμού (οποτεδήποτε απαιτούνται) ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ.

Ανάλογα με τις ανάγκες της παραγγελίας, τα σχετικά έξοδα εμφανίζονται ως "ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ" ή/και "ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ" στην παραγγελία.

Ανάλογα με την κατηγορία του πελάτη και τις απαιτήσεις της παραγγελίας, ο ΦΠΑ, τα έξοδα αποστολής και τελωνειακών διαδικασιών εμφανίζονται ξεχωριστά στην παραγγελία ωε Φόρος, Μεταφορικά και Άλλα Έξοδα αντίστοιχα.

Εκπτώσεις

Υπάρχουν 3 διαφορετικές εκπτώσεις που καθορίζονται ως μέρος των πολιτικής τιμολόγησης και επιβράβευσης πελατών του Ομίλου AviationEU και χρησιμοποιούνται στις πωλήσεις των εταιρειών διεκπεραίωσης των παραγγελιών, δύο από τις οποίες περιλαμβάνονται στη Διαδικτυακή Πλατφόρμα Προμηθειών ενώ η τρίτη είναι μια έκπτωση κατά περίπτωση (ad hoc). Οι εκπτώσεις αυτές είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ (δηλαδή προστίθενται μεταξύ τους)Επομένως, οι πελάτες στην Χάλκινη, Αγυρή ή Χρυσή κατηγορία μπορούν να ωφεληθούν από μία, δύο ή και τις τρεις εκπτώσεις. Υπολογίζονται και εμφανίζονται ως "ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΈΚΠΤΩΣΗ" στα έγγραφα Προσφοράς, Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, Προτιμολόγια ή Τιμολόγια που εκδίδονται ανάλογα κατά τη διαδικασία εκτέλεσης/διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

Ποσοτική Έκπτωση (γνωστή και ως Έκπτωση Προϊόντος): καθορίζεται για ένα συγκεκριμένο υλικό/προϊόν και βασίζεται στις ελάχιστες ποσότητες έκπτωσης (MDQs), όπως αναφέρονται στην πλατφόρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα προσφέρονται σε μειωμένες τιμές όταν επιτυγχάνεται μια σημαντική ποσότητα. Οι εκπτώσεις αυτές εφαρμόζονται μόνο εφόσον η ποσότητα του επιλεγμένου προϊόντος σε μία συγκεκριμένη παραγγελία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ελάχιστη ποσότητα έκπτωσης που απαιτείται.

Έκπτωση Πελάτη καθορίζεται για έναν συγκεκριμένο πελάτη με βάση την κατηγορία του στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Πρόκειται για εκπτώσεις που  χρησιμεύσουν ως ανταμοιβή για τους πελάτες που επιστρέφουν και εμφανίζουν μία συνεχή ροή παραγγελιών με συνολική αξία παραγγελιών μεγαλύτερη από το ελάχιστο όριο της αντίστοιχης κατηγορίας. Για την ένταξη ενός πελάτη σε μία κατηγορία υπολογίζεται η συνολική καθαρή αξία των παραγγελιών τους (δηλ. εξαιρουμένων των μεταφορικών ή άλλων επιβαρύνσεων) κατά το έτος που προηγείται της ένταξης. Για παράδειγμα, ένας πελάτης ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως Αργυρός (Silver) με βάση τις παραγγελίες του το 2020 δικαιούται να χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη έκπτωση για όλες τις παραγγελίες κατά τη διάρκεια του 2021. Οι εκπτώσεις πελάτη εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας στην πλατφόρμα (checkout stage).

Έκπτωση Παραγγελίας κατά περίπτωση (Ad hoc): εφαρμόζεται κατά την αποκλειστική κρίση του Ομίλου AviationEU για ορισμένα είδη λόγω της αξίας τους ή των ζητούμενων ποσοτήτων σε μια παραγγελία.

 

 

 

 

 

 

 

Submitted by aveuadmin on Thu, 01/06/2022 - 11:12